ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ร่วมด้วยช่วยกัน ปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน เพื่อลูกๆศาลาพัน มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียน

___________________________________________

ความคืบหน้า การปรับปรุงเวที ของโรงเรียนศาลาพัน

___________________________________________

ลูกๆศาลาพัน ขอขอบพระคุณ ลุงชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อใช้ในการโยกเชือกเสาธง

___________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงห้องประชุมใต้อาคารโรงเรียนศาลาพัน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑ งบประมาณปี 2560

___________________________________________

ความคืบหน้าโครงการสร้างรั้วคอนกรีตข้างโรงเรียนศาลาพัน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑

___________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพร้อมด้วย ครูสมคะเน ดาษดา และ ครูกำพล ประคุปตานนท์ ร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา STEM โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

___________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนศาลาพัน นำเสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐ

___________________________________________