เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนศาลาพัน

โรงเรียนศาลาพัน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์   ๑๒๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๑๐๑๓-๒๑๘ โทรสาร ๐-๑๐๑๓-๒๑๘

________________________________

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   :   ต้นหูกวาง

________________________________

ปรัชญา  :     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

________________________________

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมมารยาทไทยด้วยกิจกรรม ๕ อ.
อ.๑ คือ หัวอ่อน เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครูตลอดจนผู้อาวุโส
อ.๒ คือ มืออ่อน รู้จักการทำความเคารพด้วยการไหว้แบบไทย
อ.๓ คือ ปากอ่อน รู้จักทักทาย ยิ้มง่าย พูดจาไพเราะ
อ.๔ คือ หลังอ่อน รู้จักมารยาทไทยในการเดินผ่านผู้ใหญ่ ด้วยการโน้มตัว ก้มหลัง
อ.๕ คือ เข่าอ่อน รู้จักนอบน้อมแบบไทยด้วยการนั่งคุกเข่า เมื่อเข้าพบผู้ใหญ่

________________________________

เป้าประสงค์ของสถานศึกษา

๑) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีมารยาทงามตามวิถีไทย
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

________________________________