โรงเรียนศาลาพัน ตำบลเชียงรากน้อย อำสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนศาลาพันด้วยความยินดียิ่ง

 

 __________________________________________________

“โรงเรียนศาลาพัน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามวัน และเวลาดังกล่าว ติดต่อทางโรงเรียนได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ครอบครัวศาลาพัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน)”

 __________________________________________________

คนเก่งของโรงเรียนศาลาพัน ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

**********************************

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

————————————————————-

คนเก่งของโรงเรียนศาลาพัน ปีการศึกษา 2560

__________________________________________________

กิจกรรมของโรงเรียนศาลาพัน

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานเปิด กิจกรรมเปิดตลาดนัดชมรม ลูกศาลาพันบ่มเพาะ “พอเพียง” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ลูกๆศาลาพันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และขั้นตอนการเลือกตั้ง และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” ร่วมกับวัด ชุมชน และบริษัท โดยการร่วมกันพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

__________________________________________

กิจกรรมข่าวเช้าวันศุกร์ลูกศาลาพัน ประจำวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ เขียน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยี ของคณะครู และนักเรียน

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง Phase 5 จากโรงเรียนวัดลำมหาเมฆ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม และ โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง เรื่องการบ่มเพาะความพอเพียงของสถานศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นผู้ดำเนินการแนะนำ บอกแนวตามหลักการ

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาโรงเรียนจากกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศาลาพัน ในวันพุธที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.๐๐ น. ณ โรงเรียนศาลาพัน โดยมีวาระการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ เป็นหลัก

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง Phase 4 จากโรงเรียนวัดเปรมประชากร และ โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นผู้ดำเนินการแนะนำ บอกแนวตามหลักการ

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครอบครัวศาลาพัน ร่วมแสดงความยินดี และส่งครูสมคะเน ดาษดา สู่การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานจัดโครงการใช้ยาสมเหตุผลถูกวิธีชีวีปลอดภัย และโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับลูกๆศาลาพัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานจัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพันจัดประชุมระดมความคิด การมุ่งเน้นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 – 17.30 น.(หลังลูกๆศาลาพันเลิกเรียน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศาลาพัน โดยมีนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2562 (สนามสอบที่ 101)

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครูร่วมวิเคราะห์ข้อมูล และทิศทาง 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 /2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการ เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคุณครูวรวรรณ์ จิตต์ผ่อง, ครูกำพล ประคุปตานนท์, ครูพิชามญชุ์ กะรัตน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

__________________________________________

กิจกรรมข่าวเช้าวันศุกร์ลูกศาลาพัน ประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ เขียน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยี ของคณะครู และนักเรียน

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง Phase 3 จากโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคุณครูวรวรรณ์ จิตต์ผ่อง, ครูกำพล ประคุปตานนท์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนคลองบ้านพร้าว โดยมีครูสมคะเน ดาษดา และครูชวนพิศ ศิรินาม เป็นผู้ควบคุม

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง Phase 2 จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

__________________________________________

กิจกรรมข่าวเช้าวันศุกร์ลูกศาลาพัน ประจำวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ เขียน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยี ของคณะครู และนักเรียน

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกๆศาลาพัน ในการเตรียมตัวเข้าสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครูประจำชั้น ตามคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 31 มกราคม 2562

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียง จากโรงเรียนคลองห้า โรงเรียนวัดศิริจันทาราม โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ โรงเรียนคลองลาดช้าง โรงเรียนบึงเขาย้อน โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โรงเรียนวัดตะวันเรือง และโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ในวันที่ 30 มกราคม 2562

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาโรงเรียนจากกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศาลาพัน ในวันอังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนศาลาพัน

__________________________________________

ท่านพระครูปทุมธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิ่มรัตาราม มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท (จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท)ให้กับลูกๆศาลาพัน – ลูกๆศาลาพันสัญญาว่าจะ ใช้ทุนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน แสดงความยินดีคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ “ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานวันครู ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครูร่วม งานวันครู ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู

__________________________________________

คณะครูโรงเรียนศาลาพัน รับการประเมินพิจารณาคัดเลือก รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 9 สพป.ปทุมธานี เขต 1

__________________________________________

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพราะต้องการให้เกิดขวัญ และกำลังใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆกระทำความดี แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตลอดจน     มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนมีการจัดเลี้ยงอาหาร และแจกของขวัญให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงานทุกคน

__________________________________________

กิจกรรมข่าวเช้าวันศุกร์ลูกศาลาพัน
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ เขียน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยี ของคณะครู และนักเรียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562

__________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี ขอบคุณครู และนักเรียนที่ไปคว้ารางวัล และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และชุมชน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม

__________________________________________

 

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แบบครอบครัวศาลาพัน

__________________________________________

พลังของชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียน ในการจัดแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “ศาลาพันเกมส์” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนศาลาพัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ นำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันกีฬา ได้เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

__________________________________________

นายวิเชียร กุ่มเกวียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “ศาลาพันเกมส์” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนศาลาพัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ นำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันกีฬา ได้เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

__________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ได้เป็นตัวแทน สพป.ปท.1 เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

  1. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
  2. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
  3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

    __________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อประเมินผลการเรียน เป็นการสอบวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือพิจารณาผลการเรียนโดยสรุปของผู้เรียน ว่าแต่ละคนเก่ง-อ่อน เพียงใด เมื่อใช้เวลาในการเรียนเท่ากัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครูร่วมต้อนรับคณาจารณ์ และนิสิต ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 ท่าน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วม

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบเสื้อ สพฐ. ให้กับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลาง และภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เนื่องด้วยมีข้อราชการที่จะต้องปรึกษาหารือในการพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศาลาพัน เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และโรงเรียน โดยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้าน ตามนโยบายของโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้าน ตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 15 ธันวาคม 2561)

__________________________________________________

การดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาลาพัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนศาลาพัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ให้โอวาท และให้ข้อคิดดีๆ กับลูกๆศาลาพัน ในการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นป.๑ – ม.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และต้นสังกัด เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียน ซึ่งการอ่านและการเขียน เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนศาลาพัน จึงได้จัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนศาลาพัน เพื่อให้ลูกๆศาลาพัน ได้น้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

__________________________________________________

“โครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม” โดยคณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมให้กับลูกๆศาลาพัน ชั้นป.1-2 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพัน จัด”กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยกำหนดจัดทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.20น. ทั้งนี้เป็นการฝึกให้ลูกๆมีสติ มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าจากวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม มาสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬา และมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกๆศาลาพัน เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงพิมพ์ ครบรอบปีที่ 57 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก SCG และ SP เข้าติดตามผลการดำเนินการ “การบ่มเพาะความพอเพียง และส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำคณะครู และนักเรียนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม โดยทางโรงเรียนได้บอกบุญให้กับลูกๆร่วมทำบุญสร้างกุศลกันเป็นต้นกฐิน จำนวน 1 ต้น และได้นำชุมรมกองยาวโรงเรียนศาลาพันร่วมแห่กฐินในครั้งนี้ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับลูกๆศาลาพัน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตฯ และกล่าวให้โอวาสนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ร่วมกันอบรมเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 26 ตุลาคม 2561)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมหลังปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ และความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การสร้างสื่อผสม” ในวันจันทร์ที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสื่อผสม นำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพันจัดประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมวันเพื่อลูกรัก” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน อันจะเป็นแนวทางให้การดูแลนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ตลอดจนให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของโรงเรียน ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจะนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ข้าเยี่ยมชม และทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจะนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเยี่ยมชม และทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

__________________________________________________

กิจกรรม “อำลา อาลัยรัก ครูสุกากรณ์” ลูกๆศาลาพัน แสดงความรัก และความผูกพันให้กับคุณครูน้ำฝน(ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง) ที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการครู (วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ทำบุญอาคารประชาสัมพันธ์ และศูนย์สืบค้นข้อมูลบ้านศาลาพัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และลูกๆศาลาพัน (วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

“ปลายทางแห่งแสงเทียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
ลูกๆศาลาพัน ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตให้กับคุณครูสมเกียรติ การเก่ง และคุณครูเลิศลักขณา อัมพรพืช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทั้งสองท่าน (วันอังคารที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

__________________________________________________

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กลุ่ม ๙) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ให้แก่ครู จำนวน ๒ ท่าน คุณครูสมเกียรติ การเก่ง และคุณครูเลิศลักขณา อัมพรพืช

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2561 – เพื่อประเมินผล และวัดผลทางการศึกษาให้กับลูกๆศาลาพัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐฯ(สพฐ.) และบริษัท SCG ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

วันนี้ น้องๆจากโครงการ Ict Talent โดยบริษัท True ได้มาให้ความรู้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศาลาพัน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมเสริมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ – ทางโรงเรียนศาลาพันขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูง (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

“การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑” (วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) โรงเรียนศาลาพัน รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาลาพัน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันตัวไม่ให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาลาพัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นคุณค่าในด้านวิทยาศาสตร์

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ Best Practice และแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เพื่อช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ได้รับเกียรติ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจาก
๑) รร.วัดตะวันเรือง
๒) รร.วัดเมตารางค์
๒) รร.วัดบ้านพร้าวใน
๔) รร.รร.วัดโคก 
๕) รร.วัดปทุมทอง
๖) รร.วัดสองพี่น้อง
๗)รร.วัดท้ายเกาะ
ศึกษาดูงานด้าน “สถานศึกษาพอเพียง” ของโรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต ๑ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย ดำเนินโครงการผู้ก่อการดีตำบลเชียงรากน้อย ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการในพื้นที่ และสร้างทักษะในการช่วยเหลือ และป้องกันเด็กจมน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศาลาพัน อบรมความรู้ ในวันอังคาร ที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สโมสรสระว่ายน้ำ หมู่บ้านเดอะลากูน ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และตัวแทนครอบครัวศาลาพัน เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ ครูราตรี ไชยสา ครูอัตราจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน (๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนศาลาพัน (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานการจัดโครงการสดใสวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย (๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และนายสมคะเน ดาษดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” ร่วมกับชุมชนบ้านโพธิ์นิ่ม และบริษัททอสเท็ม ประเทศไทย จำกัด (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

ท่าน ผอ.กิจจา ชูประเสริฐ อดีตผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนศาลาพัน และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนคลองสอง และโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ศึกษาดูงานด้าน “สถานศึกษาพอเพียง” ของโรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต ๑ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายพระราชกุศล เทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธาน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาลาพัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะการอ่าน ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษ ปลูกฝังพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย

__________________________________________________

บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆศาลาพัน จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๓,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓0,000 บาท – ลูกๆศาลาพันขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน ขอสัญญาว่าทุนที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์โลก” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ร่วมกับโรงเรียนศาลาพัน (วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคประชาชน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศาลาพัน และได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มาเป็นประธานในพิธี ขอขอบพระคุณที่ภาคส่วนที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศาลาพัน

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นิสิตนักศึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้ และความสนุกกับนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน (วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้ต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ ประธานชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ และทีมงาน ให้ความอนุเคราะห์สีน้ำทาโรงอาหารโรงเรียนศาลาพัน (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดโครงการเหาหายสบายหัว ด้วยการใส่ยากำจัดเหาให้แก่นักเรียนที่มีเหา

(วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ทำการต้อนรับ ร้อยเอกสุวิทย์ กิ่งยงค์ ผู้บัญชาการกองร้อยรักษาความสงบ ปตอ.๒ พัน. ๔ พื้นที่อำเภอสามโคก และคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบวินัยของลูกเสือ-เนตรนารี” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัยของลูกเสือ-เนตรนารีให้ถูกต้องครบถ้วน และมีระเบียบวินัยที่ดี มีความเข้าใจอันถูกต้อง

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ลูกๆศาลาพันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคำชมเชย และคำแนะนำ (วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการลูกศาลาพันรวมพลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

กิจกรรมอาสา คนดีเกิดขึ้นได้ทุกวัน (ปูตัวหนอนหน้าโรงอาหารโรงเรียนศาลาพัน เนื่องบริเวณหน้าโรงอาหารเป็นพื้นที่ที่ต่ำ น้ำขังเมื่อฝนตกลงมา ทำให้พื้นแฉะ จะก่อให้เกิดอันตรายได้) ได้แนวร่วม “บวร” ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในวันที่ ๑ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนศาลาพัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลูกเสือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมพิธีสวนสนาม ขึ้นในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพัน ชั้น ม.๑-๓ เข้าอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด และต้านภัยเอดส์ สนับสนุนโดย อบต.เชียงรากน้อย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกพระคุณครู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปลูกฝังจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และจรณะ

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำคณะครู และลูกๆศาลาพันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ่๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ วัดโพธิ์นิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันดูแล กำจัดสิ่งปฏิกูล และเศษวัสดุของคลองเปรมประชากร ในพื้นที่โซน ๙ ตั้งแต่ริมคลองเปรมประชากรไปจดประตูน้ำ (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และอบอุ่น เกิดความรัก ความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต (วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้ลูกๆศาลาพันได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (วันที่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการชุมชนจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้รับประทานอาหารโรงเรียนศาลาพัน สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑(วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้พาคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน และพักผ่อนช่วงปิดภาคเรียน ณ จังหวัดจันทบุรี เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวศาลาพัน ร่วมสือสานประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้มีอายุ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล” โดยองค์การบริการส่วนตำบลเชียงรากน้อย(วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวศาลาพัน ร่วมสืบสานประเพณี “แห่หงษ์ธงตะขาบ” โดยองค์การบริการส่วนตำบลเชียงรากน้อย(วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครอบครัวศาลาพัน จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อขอพรตอนรับวันปีใหม่ไทย(วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

__________________________________________________

“กิจกรรมบูม” สานสัมพันธ์ ลูกๆศาลาพัน พิธีประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.๖ และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับลูกๆศาลาพัน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.๖ และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศาลาพัน เพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ และนำไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับโรงเรียน และลูกๆศาลาพัน

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครูโรงเรียนศาลาพัน สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการต่างๆที่ได้ลงปฏิบัติกับลูกๆศาลาพันในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลรูปธรรมทั้งหมดลงกับลูกๆทุกระดับชั้น ๑๐๐ เปอร์เซนต์(วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน “กิจกรรมวันเพื่อลูกรัก” เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และชี้แจงแนวทางในปีการศึกษาหน้า รวมทั้งมอบผลการเรียนของลูกๆศาลาพันให้กับผู้ปกครองให้รับทราบพัฒนาการของลูกๆ(วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคูผู้ดูแลกลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชียงรากน้อย, โรงเรียนศาลาพัน และโรงเรียนวัดเมตารางค์(วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ให้ความรู้กับลูกๆศาลาพัน โดยการร่วมมือระหว่างโรงเรียนศาลาพัน และรพสต.เชียงรากน้อย (วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธาน ในกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กพิเศษทางด้านอารมณ์ และสติปัญญา โดยการร่วมมือระหว่างโรงเรียนศาลาพัน และรพสต.เชียงรากน้อย (วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู และลูกๆศาลาพัน ร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมการเพื่อการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยการใช้ข้อสอบกลาง ในระดับชั้น ป.๒, ป.๔ และ ป.๕ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และระดับชั้น ม.๑ – ๒ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูดี ครูเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” งานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่ม ๙ ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ร่วมพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่ม ๙ โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และคณะครู ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ ท่านพระเดชพระคุณ ท่านพระครูปทุมธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนศาลาพัน ในงานปิดทองไหว้พระประจำปีหลวงพ่อจันทร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบเกียรติบัตร และกล่าวขอบคุณครูสุชิน สาระบุตร ครูผู้ฝึกฝนเด็กหญิงกรกนก โลหะการก โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๑)

__________________________________________________

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์ของพระราชา สภาเยาวชน ทำดีเพื่อพ่อหลวง ณ โรงเรียนศาลาพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๑)

__________________________________________________

 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์ของพระราชา สภาเยาวชน ทำดีเพื่อพ่อหลวง ณ โรงเรียนศาลาพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์ของพระราชา สภาเยาวชน ทำดีเพื่อพ่อหลวง ณ โรงเรียนศาลาพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑(๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู ประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมประเมินสถานศึกษาพอเพียง น้อมนำศาสตร์ของพระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ กุมภาพันธ์ ๖๑)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน นำลูกเสือ และเนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

__________________________________________________

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ “ขอขอบคุณคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าของผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ ที่โรงเรียนศาลาพัน ประกอบด้วยท่านรองประพฤติ , รองวิรัช ,และผอ.สถาพร ในวันนี้คณะครู นักเรียน ตลอดชนชุมชนบ้านศาลาพัน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ” นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพันกล่าวขอบพระคุณ (๑๗ มกราคม ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครอบครัวศาลาพันร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๖ มกราคม ๖๑)

__________________________________________________

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เอสซีจี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนศาลาพัน ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (๑๕ มกราคม ๖๑)

__________________________________________________

“วันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนศาลาพัน” ลูกๆศาลาพัน ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เห็นค่าของเด็กและเยาวชน ขอให้ทุกๆท่าน มีความสุขมีความเจริญ (๑๒ มกราคม ๖๑)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ หลังจากได้ทำการถมที่ปรับระดับเสร็จแล้ว พระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเป็นเทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาครอบครัวศาลาพัน และลกๆศาลาพัน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆศาลาพัน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมา

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และได้แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพันที่เป็นตัวแทนเขต เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ – ๓ และ แข่งขันการประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑ – ๖  ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครนายก

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวศาลาพัน ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนศาลาพัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพัน ร่วมกิจกรรม ๙ ธันวาคม วันแห่งความตระหนัก และร่วมกันต่อต้านการทุจริตสากล “โตไปไม่โกง” (๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน นำคณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินกิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง น้อมนำศาสตร์พระราชา ในชุมชนวัดโพธิ์นิ่ม (๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)

__________________________________________________

คุณสาคร โมกข์งาม ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาพัน ได้เป็นเกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด การดูแล การเก็บผลผลิต และการตลาด ให้กับลูกๆศาลาพัน (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และลูกๆศาลาพัน บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจัดให้กับลูกๆศาลาพัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศาลาพัน เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะทางด้านการสื่อสารในส่วนของ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะการคิดไว้ด้วยกันให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นในปัจจุบัน และขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (๒ ธันวาคม ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆศาลาพัน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้นำลูกๆศาลาพัน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

__________________________________________________

โรงเรียนเรียนศาลาพันได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี พร้อมการบำเพ็ญประโยชน์ งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้พาลูกๆศาลาพัน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (๙ พฤศจิกายน ๖๐)

__________________________________________________

ลูกๆศาลาพัน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ฝึกทักษะการงานอาชีพไปในตัวด้วย (๖ พฤศจิกายน ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน ได้นำลูกๆศาลาพัน จิตอาสา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย สภากาชาดไทย (๕ พฤศจิกายน ๖๐)

__________________________________________________

วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ ลูกๆศาลาพัน ได้เป็นเกียรติต้อนรับ ครูเทียม ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนศาลาพัน (๒ พฤศจิกายน ๖๐)

__________________________________________________

ลูกๆศาลาพัน ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(บำเพ็ญบุญพิธีรามัญ) เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๑๓ ตุลาคม ๖๐)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพันจัดประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม”วันเพื่อลูกรัก” เพื่อให้ผู้ปกครองของลูกๆศาลาพันได้รับความกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในห้วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และเตรียมการสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐(๘ ตุลาคม ๖๐)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครอบครัวศาลาพัน ได้นำนักเรียนไปกราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึก เมื่อกลับไปจะได้ความรู้ และไปขยายเครือข่ายความดี รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการเรียนการสอน และบันทึกความดีที่จะต้องจดจำไว้ตลอดชีวิต (๒๖ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน และครอบครัวศาลาพัน ต้อนรับคณะกรรมการ โค้ชชิงผู้บริหาร (๒๒ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยครอบครัวศาลาพัน ร่วมงาน”กราบครูด้วยหัวใจ กษิณาลัยมุทิตา” มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา กลุ่ม ๙ – ๑๐ ปทุมธานี เขต ๑ ณ โรงเรียนวัดสะแก (๒๑ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำลูกๆศาลาพัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน นอกห้องเรียน                        ( ๑๔ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน มอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆศาลาพัน ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 และได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ( ๑๒ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) นำเงินโครงการโรงเรียนประชารัฐ มามอบให้โรงเรียนศาลาพันเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับลูกๆศาลาพัน( ๑๑ กันยายน ๖๐)

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อปฐมวัย โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย ( ๒๗ สิงหาคม ๖๐)

__________________________________________________

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน ร่วมกันร้องเพลงและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

__________________________________________________

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศาลาพัน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน นำลูกๆศาลาพัน ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ,วัดโกเมศรัตนาราม, วัดบ้านพร้าวใน และวัดถั่วทอง

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน ดำเนิน”โครงการยิ้มสวยสดใส ถูกใจวัยรุ่น” เพื่อเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับช่องปาก และฟันให้กับลูกๆศาลาพัน

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ไร้เหล้าไร้บุหรี่” เพื่อให้ลูกๆศาลาพัน เห็นประโยชน์ และความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด

__________________________________________________

ลูกๆศาลาพันร่วมกิจกรรม อย.น้อย กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียน และชุมชน

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นการร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

__________________________________________________

นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน มอบประกาศนียบัตร ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ 9

__________________________________________________

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนศาลาพัน ประจำปี ๒๕๖๐

__________________________________________________

ลูกศาลาพันรักประชาธิปไตย “กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

__________________________________________________

โรงเรียนศาลาพัน นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต  กรุงเทพมหานคร  (วันที่ 16  มีนาคม 2560)

__________________________________________________

Comments

comments

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *